Банкілік есеп айырысу (ағымдағы және басқа) шотты жабу

Банкілік есеп айырысу (ағымдағы және басқа) шотты жабу
Закрытие расчетного (текущего и иного) банковского счета

Шот қандай негізде жабы-лады?

На каком основании осуществляется закрытие счета?

Шот шот иесінің, кәсіпорын мүлкін меншіктенушінің, банкінің, төрелік соттың шешімімен жабылуы мүмкін. Клиенттің бастамасы бойынша банкілік шот шартының кез келген уақытта, ешқандай талап қойылмай бұзылуы мүмкін. Шарт бұзылғаннан кейін шотта қалған қалдық жеті күндік мерзімде, не клиентке беріледі, не басқа шотқа аударылады.

Закрытие счета может быть осуществлено по решению владельца счета, собственника имущества предприятия, банка, арбитражного суда. По инициативе клиента договор банковского счета может быть расторгнут в любое время и без всяких условий. В семидневный срок после расторжения договора остаток, имеющийся на счете, либо выдается клиенту, либо перечисляется на другой счет.

Банк есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету туралы шартты қандай жағдайда бұзады?

В каких случаях банк может расторгнуть договор о расчетно-кассовом обслуживании?

Банк есеп айырысу-кассалық шот туралы шартты мынадай жағдайларда:

Банк может расторгнуть договор о расчетно-кассовом обслуживании в следующих случаях:

- шот бойынша қалдықтың ең төмен мөлшері талабының сақталмауы, бұл жайында клиентке ескертілген күннен бастап бір ай ішінде;

- несоблюдение требования минимального размера остатка по счету, в течение месяца со дня предупреждения об этом клиента банка;

- шот бойынша бір жыл ішінде операциялар жасалмағанда бұза алады.

- при отсутствии операций по счету в течение года.

Шот кәсіпорын банкрот деп танылғанда, осы шаруашылық жүргізуші субъектінің қызметіне тыйым салу туралы шешім қабылданған жағдайда және заңда көзделген басқа да жағдайда:

Счет может быть закрыт при признании предприятия банкротом, в случае принятия решения о запрете деятельности данного субъекта хозяйствования и в других предусмотренных законом случаях:

- шоттың осы түрі үшін қажетті белгілердің біреуі болса да жоғалуына байланысты қызметтің сипаты өзгергенде;

- при изменении характера деятельности, связанном с утратой хотя бы одного из признаков, необходимых для данного вида счета;

- кәсіпорынды құрған органның шешімі бойынша жабылуы мүмкін.

- по решению органа, создавшего предприятия.

Клиент басқа банкінің есеп айырысу қызметін көрсетуіне көшкен кезде қандай талаптарды орындауы қажет?

Какие требования необходимо выполнить клиенту при переходе на расчетное обслуживание в другой банк?

Кәсіпорын есеп айырысу қызметінің көрсетілуі үшін басқа банкіге ауысқанда өз банкіне хабарлауы қажет. Бұл ретте шот бойынша қаражаттың қалдықтары жаңа банкіге аударылады, есеп айырысу шотын ашу жөніндегі құжаттар, төленбеген құжаттар табыс етіледі.

При переходе предприятия на расчетное обслуживание в другой банк необходимо поставить в известность свой банк. В этом случае в новый банк перечисляются остатки средств по счетам, передаются документы по открытию расчетного счета, неоплаченные документы.

Егер клиенттің банк алдында несиелік берешегі болса, оның қандай шарттарды орындауы қажет?

Какие условия необходимо выполнить клиенту, если у него имеется кредитная задолженность перед банком?

Клиент басқа банкінің қызмет көрсетуіне ауысқанда, ол несиені қайтаруға немесе несиені мерзімін өзгертпестен өтеу жөніндегі міндеттемелерді қайта ресімдеуге несиегер банкінің келісімін алуға міндетті.

При переходе клиента на обслуживание в другой банк, он обязан возвратить ссуду или получить согласие банка-кредитора на переоформление обязательств по погашению кредита без изменения сроков.

Банк пен клиент арасында тағы қандай шарт жасалуы мүмкін?

Какой еще договор может быть заключен между банком и клиентом?

Клиент пен банк арасында банк шоты шартынан басқа банк салымы шарты жасалуы мүмкін.

Кроме договора банковского счета между клиентом и банком может быть заключен договор банковского вклада.

Банк салымы бойынша банк қандай міндеттемелерді мойнына алады?

Какие обязательства берет на себя банк по договору банковского вклада?

Банк салымы бойынша банк мынадай міндеттемелерді мойнына алады:

По банковскому вкладу банк берет на себя следующие обязательства:

- ақшалай қаражатты сақтау;

- хранение денежных средств;

- ол бойынша табысты төлеу;

- выплаты по ним доходов;

- осы соманы талап ету бойынша қайтару;

- возвращение данных сумм по требованию;

- салым бойынша есеп айырысу жөніндегі салымшының тапсырмаларын орындау.

- выполнение поручений вкладчика по расчетам по вкладу.

Банкіге салым салу кезінде қандай шарттар қойылуы мүмкін?

Какие условия могут быть при внесении банковского вклада?

Клиент салымды мынадай тәртіппен салуы мүмкін:

Вклад может быть внесен клиентом:

- белгілі бір мерзімге;

- на определенный срок;

- табыстың аз пайызы кепілдігімен мерзімінен бұрын алу құқығымен;

- с правом досрочного получения под меньший процент дохода;

- кәсіпорынның тапсырмасына сәйкес осы қаражатты нысаналы мақсатқа пайдалану үшін.

- для целевого использования данных средств в соответствии с поручением предприятия.

Банк салымы қандай нысанда ресімделеді?

В какой форме оформляется банковский вклад?

Банк салымы депозиттік сертификат нысанында ресімделуі мүмкін.

Банковский вклад может быть оформлен в форме депозитного сертификата.

Депозиттік сертификат не нәрсе?

Что представляет собой депозитный сертификат?

Депозиттік сертификат банкінің салым туралы жазбаша куәлігі болып табылады, бұл куәлік салымшының немесе оның мирасқорының депозит сомасын және белгіленген мерзім өткеннен кейін ол бойынша пайызды алуға құқығын куәландырады.

Депозитный сертификат представляет собой письменное свидетельство банка о вкладе, удостоверяющее право вкладчика или его преемника на получение суммы депозита и процентов по нему по истечении установленного срока.


Қазақ-орыс анықтағыш-тілашар банктік жүйенің жұмыскерлерінің. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»